Plán práce metodického združenia 2018/2019

Hlavné úlohy:

 • Implementovať finančnú gramotnosť do tvvp 1-4roč. šzš
 • Rozvíjať enviromentálnu výchovu v1- 4 roč.šzš
 • úroveň sociálnych podmienok, vplyv prostredia – spolupráca s OcÚ – kuratelou, odborom starostlivosti o rodinu a dieťa
 • skvalitňovanie komunikácie žiakov v SJ, ústnom prejave, čitateľskej a matematickej gramotnosti
 • Ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • dodržiavanie rozvrhu hodín, vyučovacieho času, prestávok a telovýchovných chvíľok
 • zlepšovať a skvalitňovať vzťah – učiteľ a žiak –uplatňovať humanizáciu, toleranciu vo vzájomnom vzťahu
 • prezentácia skúsenosti a výrobkov žiakov ŠZŠ – A, B a C variantu – výstavky,
 • spolupráca s CŠPP, CPPaP, asistentom učiteľa
 • pravidelne sledovať a študovať Učiteľské noviny, všeobecne záväzné právne predpisy, rezortné predpisy, metodické pokyny, usmernenia a koncepcie, internetové stránky
 • včleniť do učebných plánov výchovu k rodine
 • zabezpečiť vzájomnú informovanosť a komunikáciu medzi vyučujúcimi
 • v záujme zlepšenia školskej úspešnosti, dochádzky a jazykovej bariéry žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • rozvíjanie osobnostných predpokladov dieťaťa s dodržiavaním kompetencií v jednotlivých zložkách : kompetencie v oblasti matematického myslenia, sociálno-komunikačných kompetencií, v kompetencii riešiť problémy a v kompetencii prírodovedného myslenia
 • zamerať sa na rôzne didakticko-metodické postupy a stimulačné programy, reagujúce na individuálne rozvojové potreby žiakov
 • modernizácia foriem a metód edukačného procesu
 • intenzívnejšie a pravidelne využívať učebne IKT v edukačnom procese
 • www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.mpc-edu.sk, www.modernaskola.sk
 • celoživotné vzdelávanie
 • koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom raste