Veľkosť školy
Spojená škola – organizačná zložka Odborné učilište odbor: výroba konfekcie - šitie bielizne je určená zvyčajne pre dievčatá. Sídli spoločne so ŠZŠ v jednej budove, kde majú dievčatá dve z 13 tried, kde sa učia teoretické a odborné predmety a dve dielne, na praktické vyučovanie, ktoré sú vybavené elektrickými šijacími strojmi na strojové šitie. Škola je nová, skolaudovaná v roku 2006. Žiačky majú vlastné šatne, kde sa prezliekajú do pracovných odevov. Na telesnú výchovu používajú telocvičňu, ktorá je spoločná aj pre žiakov ŠZŠ a takisto učebňu s počítačmi na hodiny informatickej výchovy. Celkové priestory, ktoré v tomto čase využívajú žiaci na OU sú postačujúce.

Charakter žiakov
Na OU môže byť prijatý aj uchádzač/ka, ktorý neukončil vzdelávací program na ŠZŠ v poslednom ročníku, alebo posledný ročník neukončil úspešne. Žiačky, ktoré navštevujú OU sú z obce Rudňany .

Charakteristika pedagogického zboru
Na odbornom učilišti pre dievčatá odbor: Výroba konfekcie – šitie bielizne výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve majsterky odborného výcviku, ktoré spĺňajú požadovanú kvalifikáciu a ktorí spĺňajú kvalifikáciu a úväzok si doplňujú na ŠZŠ.

Organizácia prijímacieho konania
OU prijíma žiakov, ktorí sa z dôvodu mentálneho postihnutia nemôžu vzdelávať na stredných odborných učilištiach, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil lekár. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti uchádzačov je potrebné lekárske posúdenie zdravotnej spôsobilosti.

Dlhodobé projekty
Do perspektívnej stratégie školy sme zaradili program zameraný na osobnostný a sociálny rozvoj žiakov vyšších ročníkov, ktorý majú veľké predpoklady pozitívne ovplyvniť najmä klímu školy. Ide o pokračujúce preventívne formy a ochranu duševného zdravia, realizované do týždňového pobytu počas letných prázdnin realizovaných v rokoch 2004,2005,2006,2008 pod názvom „Nauč sa povedať NIE“ a „Šanca pre zdravý život“ s finančnou podporou Protidrogového fondu. Z minulosti to bol projekt INFOVEK. Druhým rokom sa zapájame do charitatívnej zbierky – Ligy proti rakovine – Deň narcisov. V budúcnosti budeme pracovať na projektoch ako sú Zdravie na školách, Zdravá škola, Otvorená škola – oblasť športu a ďalších v rámci predkladaných výziev.

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Spolupráca s rodičmi nie je až taká, akú by sme potrebovali, pretože väčšina našich žiakov pochádza so sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia. Snažíme sa vynakladať všetko úsilie, aby sa tento stav zmenil. ŠZŠ venuje náležitú pozornosť získavaniu rodičov k podpore prevencie tým, že ich podrobne informuje o cieľoch a konkrétnych plánoch školy. V tejto súvislosti ich motivuje k spoločnému postupu a zodpovednosti aj vzhľadom k žiakom zo zdravotným znevýhodnením, ktoré pochádzajú s prostredia rizikového, dysfunkčného s vysokou kriminalitou a prodrogovou klímou. Na riešení jednotlivých problémov žiakov sa podieľa zo strany školy viac pracovníkov: pedagógovia, psychológ, výchovný poradca, sociálny pracovník, pracovníci úradu práce a polícia. Rada školy je zostavená podľa platnej legislatívy, zasadá podľa potrieb, týkajúcich sa školy a školského manažmentu, zväčša dvakrát ročne. Schôdze ZRPŠ sú organizované štyrikrát ročne, pre rodičov žiakov končiacich školu aj viac, pretože je potrebné im podávať informácie z oblasti profesijnej orientácie ich detí. Úzko spolupracujeme s CŠPP v Spišskej Novej Vsi.

Priestorové a materiálno-techinické podmienky školy
Dievčatá na odborné a teoretické vyučovanie využívajú jednu triedu dva krát do týždňa, ktorá sa nachádza v budove ŠZŠ. Praktickú prípravu vykonávajú v dvoch dielňach vybavenými potrebnými elektronickými šijacími strojmi. Majú vlastné šatne aj WC.

Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci a učitelia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, chodieb, školského dvora a okolia školy. Triedy a chodby sú vyzdobené nástenkami, kvetmi a aktuálnymi informáciami. Snažíme sa, aby v školy vládla priateľská atmosféra jednak medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a učiteľmi, ako aj medzi učiteľmi navzájom. Vyučovanie to sú predovšetkým vzájomné vzťahy medzi ľuďmi, výmena duševných hodnôt, vzájomné odovzdávanie dobroty srdca, prejavenie súcitu. Celý školský život musí byť preniknutý duchom ľudskosti.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove
Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a požiarnej ochrane je neoddeliteľnou súčasťou teoretického vyučovania a praktickej prípravy.

V priestoroch určených na praktickú prípravu je potrebné podľa platných technických predpisov vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a preukázateľne oboznámiť žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými a technickými predpismi, technickými normami, s pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, používaním ochranných prostriedkov a dodržiavanie týchto predpisov vyžadovať a kontrolovať.

Ak práca vyžaduje priamy dozor, musí osoba poverená priamym dozorom obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť. Žiaci majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom.