Špeciálna základná škola v súčasnosti sídli v nových priestoroch, ktoré poskytujú žiakom komfortné podmienky na vzdelávanie. Je určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ktorí sú vzdelávaní vo variantoch A, B, C. Vyučovací proces prebieha v dvoch budovách. Absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím získa žiak primárne vzdelanie, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou ( ISCED 1).

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, je rozdelený do vzdelávacích oblasti, ktoré vychádzajú s obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií. Jednotlivé vzdelávacie oblasti sú rozpracované podľa variantov a ročníkov v ŠkVP. Školské vzdelávacie programy sú zverejnene na web stránke našej školy.

Všetci žiaci, ktorí navštevujú ŠZŠ majú bydlisko v obci Rudňany. Väčšina z nich pochádza z marginalizovaného prostredia. Dôvodom slabej výkonnosti v oblasti mentálnej úrovne je vyrastanie v prostredí , kde je veľmi nízka socio - kultúrna úroveň , hranične ekonomické pomery a slabá vzdelanostná úroveň rodičov.

V koncepčnom zámere Špeciálnej základnej školy sme vychádzali z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch pre rozvoj školstva schválených MŠ SR. Sú to projekty Koncepcie vzdelávania rómskej komunity, Milénium a Národný program vzdelávania, ktoré sú zamerané na rozvoj a zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese a na zmenu v ekonomickom zabezpečení škôl, v ďalšom vzdelávaní a kariérnom postupe pedagogických zamestnancov.

Kvalitné vzdelávanie našich žiakov zabezpečujú špeciálni pedagógovia, ktorí svojou prácou, odborným vedením a využívaním špeciálnych metód prispievajú k všestrannému rozvoju osobnosti žiakov. Všetci vyučujúci sú rozdelení do metodických združení, kde sa na pravidelných zasadnutiach zaoberajú aktuálnymi úlohami v metodickej činnosti školy.

V oblasti profesijnej orientácie pracuje výchovný poradca a v oblasti prevencie pôsobí koordinátor sociálno-patologických javov.