Základné informácie o projektoch

Názov Projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove

Operačný program: Vzdelávanie
Aktivizujúce metódy vo výchove
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Miesto realizácie projektu: Projekt je určený pre všetky samosprávne kraje s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj)

Trvanie realizácie projektu: 30 mesiacov (06/2013 – 11/2015)

Cieľ projektu: Projekt AMV sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov (ďalej PZ a OZ) v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami.

Prvý stupeň školení je zameraný na nadobudnutie vyššieho stupňa zručností potrebných na prácu s androidnými digitálnymi technológiami, s dôrazom na prácu s tabletom. PZ a OZ si absolvovaním školenia zvýšia svoje schopnosti tvoriť na tabletoch špeciálne projekty, pracovať s neštandardnými aplikáciami určenými na podporu edukačného procesu ako aj najvhodnejšie spôsoby využívania tabletov pri výuke jednotlivých predmetov.

Druhý stupeň školení je zameraný na zvládnutie špeciálnych zručností prepojených s PC pedagóga a interaktívnou tabuľou zároveň. V rámci tohto školenia sa pedagógovia naučia manažovať prácu žiakov s tabletmi počas jednotlivých predmetových hodín, alebo výchovných aktivít, získajú potrebné vedomosti o špecifikách pedagogického vedenia takejto hodiny, či výchovnej aktivity a v praxi si odskúšajú modelovú hodinu za účasti príslušného počtu žiakov vo veku 12 – 16 rokov, ovládajúcich prácu s tabletmi

Názov Projektu: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Národný projekt :: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie
  • implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov MŠVVŠ SR
  • prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu
  • vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.


Naša škola zapojením sa do projektu získala interaktívnu tabuľu, notebook a 10 tabletov pre ŠZŠ a interaktívnu tabuľu s notebookom pre OU.

Názov Projektu: Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

Národné projekty „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ (ITMS: 26110130083, 26140130013; ďalej MVP na ZŠ) a „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“ (ITMS: 26110130084, 26140130014; ďalej MVP na SŠ) sú vypracované v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky zvlášť pre Bratislavský kraj (Cieľ Regionálna konkurencia schopnosť a zamestnanosť) a zvlášť pre ostatné kraje Slovenskej republiky (Cieľ Konvergencia). Základným zámerom projektov je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Špecifickými cieľmi projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Zároveň je cieľom zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť. Projekty sú realizované v rokoch 2008 až 2013 a ich realizátorom je Ústav informácií a prognóz školstva.

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

V našej škole sa do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách zapojili dve učiteľky a všetci žiaci ŠZŠ a OU v Rudňanoch.

Viac o projektoch sa dozviete na www.modernizaciavzdelavania.sk