Všeobecné dokumenty školy
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej podmienkach a činnosti za školský rok 2021/2022
Štatút SŠ
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za celý školský rok 2020/2021
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za celý školský rok 2019/2020
Vnútorný pracovný poriadok
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za celý školský rok 2018/2019
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za celý školský rok 2017/2018
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za celý školský rok 2016/2017
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za celý školský rok 2015/2016
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za celý školský rok 2014/2015
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za celý školský rok 2013/2014
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za celý školský rok 2011/2012
Správa OÚ za rok 2009/2010
Hodnotiaca správa o činnosti Metodického združenia v školskom roku 2015/2016.
Plán práce
Plán práce koordinátora pre finančnú gramotnosť
Plán práce koordinátorka protidrogovej prevencie 2019-2020
Plan prace MZ 2019-2020
Plán práce PK OP 2019-2020
Plán práce školského zdravotníka na školský rok 2019-2020
Plán práce výchovného poradcu 2019-2020
Plán práce Metodického združenia v šk. roku 2018/2019
Plán práce predmetovej komisie odborných predmetov školský rok 2018/2019
Plán práce na školský rok 2017/2018
Plán práce na školský rok 2016/2017
Plán práce na školský rok 2013 / 2014
Plán práce na školský rok 2010 / 2011